FÖRELÄSNING MED FRISKUS-GRUPPEN

Torsdagen den 14 mars klockan 17.30–20.00
Välkomna att lyssna på en spännande föreläsning med Riksorganisationen Hikari. Träningsformen Hikari Do vänder sig främst till barn och unga med speciella behov. Här används tekniker och övningar från kampsportvärlden men utan tävlan och prestige. Dessutom ingår andningsövningar och mindfulness.

FRISKUS-gruppen i Malmö är en samarbetsgrupp som arbetar för att alla personer med särskilda behov ska få tillgång till samma fritidsutbud som alla andra, fast på likvärdiga villkor.
Denna gång har vi bjudit in organisationen Hikari som startade i Malmö för tio år sedan, som ett arvfondsprojekt. I Hikari blandas kampsportstekniker med fokus koordination, balans, styrka och rörlighet. Individuellt och i grupp, kravlöst utifrån egen förmåga.

En föreläsning som riktar sig till föreningsledare, personal inom fritidsgårdar, kultur, skola, förskola, funktionsstöd, barn och ungdomshabilitering. Tjänstepersoner som har anknytning till funktionsvariation.

Läs mer om träningsformen Hikari Do här: https://bit.ly/2V5EtXz
FRISKUS-gruppen i Malmö är en samarbetsgrupp som arbetar för att alla personer med särskilda behov ska få tillgång till samma fritidsutbud som alla andra, fast på likvärdiga villkor.

FRISKUS-gruppen består av representanter från Barn- och ungdomshabiliteringen SUS, Funktionsstödsförvaltningen, Fritidsförvaltningen, HISO – Handikappidrottens Samarbets-organisation, Malmö Kulturskola, Riksorganisationen Hikari, Gymnasiesärskolan, Lärvux, Föreningen Aktiv Ungdom Malmö och Föreningen Allt om Autism.

ANMÄLAN Sker via mail senast den 6 mars till: forening@malmo.se eller på malmo.se/foreningsutbildning
I anmälan skriver ni vem/vilka som kommer från er förening. Ange: förening, namn, adress, telefon och e-mail adress till dessa, så att vi kan bekräfta via mail.

Plats: Kockum Fritid Konferenssal 1, Västra Varvsgatan 8.
Vi bjuder på fika! Välkommen.

Friskus Föreningsfolder 2019

I denna folder finns information om olika kultur- och fritidsaktiviteter som är anpassade för personer med funktionsnedsättning.

De flesta föreningar och organisationer som finns med i denna folder har redan verksamhet för dig. De andra kommer att starta upp om intresse finns. Fritidsaktiviteterna är till för alla och utefter var och ens förmåga.

Några föreningar, organisationer har angett om de har aktiviteter för barn och unga. För de som inte angett detta, är det viktigt att ni tar kontakt kontakt med föreningen och berättar om era behov – för att ta reda på om de kan ta emot eller starta upp en verksamhet för yngre personer.

Viktigt också att tänka på är att om du behöver extra stöd, ska du ha en förälder, personal eller annan stödperson med dig.

Vi som sammanställt denna folder kallas för FRISKUS-gruppen och verkar för att berika just DIN fritid så att den blir meningsfull och likvärdig! Vi önskar dig lycka till på din nya fritidsaktivitet!

FRISKUS-gruppen i Malmö

Dags för verkstad!

Överenskommelse Malmöandan handlar om samverkan mellan hela den idéburna sektorn i Malmö och Malmö stad. Den antogs den 14 juni 2017 i kommunfullmäktige och beskriver övergripande vision, värderingar och strategi för samverkan.

Nu ska vi göra verkstad av visionerna. Du och din organisation bjuds in till att delta.

Malmöandans vision är en mer jämlik, öppen och demokratisk stad. Vi ska klara de utmaningar som vi i Malmö står inför. Vi lär av varandra, och vill förändra tillsammans. Vad vi vill förändra och hur vi gör det beskrivs i samarbetsplanen som antogs i kommunstyrelsen den 13 juni 2018.

Vid fem tillfällen, en per identifierad samhällsutmaning, ska vi starta upp detta arbete. Kartlägga det som redan gjorts och fundera vad som kan göras framåt. I samband med anmälan till respektive tillfälle ombeds du och din organisation fundera kring vad ni kan bidra med i arbetet med samhällsutmaningen. Vi bjuder på en lättare förtäring under kvällen.

För att vi verkligen ska få verkstad på dessa träffar finns en del förhållningsregler.

Inledningsvis väljer ni ut vilken eller vilka samhällsutmaningar som ni vill engagera er inom. När ni anmäler er beskriver ni kortfattat varför ni valt denna samhällsutmaning och vad ni kan bidra med. Vi förväntar oss inga långa texter, maximalt en halv A4. 

Vill ni engagera er inom mer än en samhällsutmaning måste ni ange prioriteringsordning.

Inför respektive träff kommer en sammanställning av inskickade texter skickas ut. Som deltagare på träffen förväntas man ha läst igenom sammanställningen.

Träffarna är öppna för alla organisationer i Malmö, men föranmälan är obligatorisk.

Träffen är planerad att ta två timmar. Första timmen kommer ägnas åt en nulägesbeskrivning för aktuell samhällsutmaning där alla förväntas delta aktivt. Under andra timmen formulerar vi tankarna kring hur vi ska arbeta med denna samhällsutmaning framåt. Det är därför viktigt att du och din organisation funderat kring vilken roll ni är beredd att ta i arbetet. Antingen en mer en aktiv roll, kanske till och med leda arbetet, eller vara deltagare vid kommande träffar.  

Varmt välkommen!

Ulf Bingsgård
Samordnare
Malmöandan


Verkstad kring samhällsutmaning ”Ungas hälsa och livsstil”
Tid: Onsdagen den 27 februari kl 17-19
Plats: Nobelvägen 21
Anmälan senast den 25 februari till info@malmoandan.se

Verkstad kring samhällsutmaning ”Jämlik fritid och kultur”
Tid: Torsdagen den 28 februari kl 17-19
Plats: Nobelvägen 21
Anmälan senast den 26 februari till info@malmoandan.se

Verkstad kring samhällsutmaning ”Stadsliv, allmänna platser och lokaler”
Tid: Måndagen den 4 mars kl 17-19
Plats: Nobelvägen 21
Anmälan senast den 28 februari till info@malmoandan.se

Verkstad kring samhällsutmaning ”Delaktighet, trygghet, demokrati”
Tid: Onsdagen den 6 mars kl 17-19
Plats: Nobelvägen 21
Anmälan senast den 4 mars info@malmoandan.se

Verkstad kring samhällsutmaning ”Nya vägar till arbete och aktivitet”
Tid: Torsdagen den 7 mars kl 17-19
Plats: Nobelvägen 21
Anmälan senast den 5 mars till info@malmoandan.se

De fem samhällsutmaningarna

Ungas hälsa och livsstil
Det är ett brett samhällsintresse att skapa goda uppväxtvillkor för barn och unga, såväl under skoltid som på barnens fritid. Fysisk rörelse är något som stärker barns och ungas hälsa, koncentrationsförmåga, självkänsla och som dessutom har ett starkt samband med psykiskt välmående.

Genom ökad samverkan mellan staden och idéburen sektor kan barn och unga få det stöd och den stimulans de behöver för att bli mera rörliga och aktiva i sin vardag. 

Jämlik fritid och kultur
Det finns betydande skillnader mellan olika grupper i samhället när det gäller aktivt deltagande inom idrott och andra fritidsaktiviteter inom kulturlivet. Detta är välgrundat i forskning och undersökningar på både nationell och lokal nivå. Kön, ålder, utbildningsnivå, utländsk bakgrund och funktionsvariation är några av de faktorer som påverkar möjligheterna att delta.

Samarbeten mellan staden och idéburen sektor är en nyckelfaktor för att engagera fler Malmöbor i ett aktivt fritids- och kulturliv och därigenom skapa mer jämlika villkor för malmöbor i olika åldrar och med olika bakgrund och förutsättningar.

Stadsliv, allmänna platser och lokaler 
Stadens gemensamma rum har stor betydelse för Malmöbornas välfärd och gemenskap. Ett mångsidigt utbud av mötesplatser, gröna stadsrum, rekreationsområden, kultur-, fritids- och idrottsanläggningar ger möjlighet till aktiviteter, kultur, lärande och lek för alla åldrar och grupper i samhället.

Tillgången till olika typer av lokaler, anläggningar och platser är viktig för de idéburna organisationerna. Samverkan mellan Malmö stad och idéburen sektor är central i den fortsatta utvecklingen och utformningen av staden.

Delaktighet, trygghet, demokrati
Stadens mångfald är en tillgång som skapar en stimulerande och kreativ stad. Att fler Malmöbor med olika behov och intressen får en röst och deltar i informella och formella beslut stärker demokratin. Malmö stad och idéburen sektor kan gemensamt utveckla platser där människor kan skapa, uttrycka sig, agera och påverka.

Tillit, förtroende, social förankring och delaktighet är några av de faktorer som har betydelse för den upplevda tryggheten. Även den fysiska miljön och samhällets synliga närvaro har stor inverkan.  Det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet är ett brett samhällsuppdrag som kräver samverkan mellan myndigheter, organisationer, föreningar och medborgare.

Nya vägar till arbete och aktivitet
Antal förvärvsarbetande med arbetsplats i Malmö är större än någonsin tidigare. Ändå så är arbetslösheten hög bland Malmöborna. Detta eftersom företagen ofta anställer personer om inte bor i Malmö för att få rätt kompetens.

Det finns stora skillnader i andelen arbetslösa i olika grupper bland Malmöborna. Arbetslösheten är högre bland ungdomar, högre bland utrikesfödda oavsett utbildningsnivå, samt högre för män än för kvinnor i alla grupper. Att öka andelen Malmöbor i jobb, och jobbtillfällen i Malmö, är med andra ord en utmaning.

Idéburen sektor och Malmö stad, liksom aktörer i övriga samhällssektorer, behöver samverka för att öka graden av sysselsättning hos Malmöborna. Idéburen sektor är en möjlig arbetsgivare. Samtidigt är deltagande i föreningsliv en starkt bidragande faktor till ökat socialt kapital, vilket i sin tur är viktigt för att få ett arbete.

#ViärMalmöandan

Nu gör vi verkstad av Malmöandan! Under ett antal år har processen pågått kring att ta fram dokumenten som är bakom Malmöandan. Nu är det dags att tanästa steg och börja göra verkstad.

Det pågår idag ett antal olika projekt och samarbeten mellan föreningarna i Malmöoch Malmö stad. Viktigt är att dessa synliggörs och lyfts fram. Ett sätt att göra det är att börja kommunicera ut detta under #ViärMalmöandan.Berätta om vad din förening gör för att hantera någon eller några av de fem samhällsutmaningar som är utpekade i Malmöandans samarbetsplan.

Vilka är då de fem samhällsutmaningarna som vi ska börja arbeta kring? De är:

  • Ungas hälsa och livsstil
  • Jämlik fritid och kultur
  • Stadsliv, allmänna platser och lokaler
  • Delaktighet, trygghet och demokrati
  • Nya vägar till arbete och aktivitet

Vad gör din förening idag kring detta?
Vad vill ni göra?

Bjud inmig till samtal om Malmöandan. Bjud in mig så att jag får möjlighet att lära mig mer om er förening.
Jag är nyfiken och vill nu se till att det blir mer verksamhet kring Malmöandan.

Ulf Bingsgård
Ulf.Bingsgard@malmoandan.se
Mobil: 0730-31 36 73 Facebook: www.facebook.com/malmoandan
Hemsida: www.malmoandan.se
Instagram: malmoandan


Deltagares berättelse

En av våra deltagare berättade, att sedan hon kommit igång med vattengympaträningen och sett över kosten, kunde hon vid sitt senaste läkarbesök konstatera, att hon inte längre behöver ta vare sig sin diabetes-eller blodtrycksmedicin. Härligt att höra och vi säger grattis till bättre hälsoval.

Vill du komma igång med din träning och kanske jobba lite mer med din hälsa? Hör av dig till oss på HISO, så berättar vi mer vad vi kan göra för dig.

Föreningsstöd 2019

I den av Fritidsnämnden tillsatta Dialoggruppen där HISO är representerade, behandlas årligen Föreningsstödet.
HISO kommer på måndag få förslag till förändringar inför 2019. Det har klargjorts att det i år inte sker några större förändringar i regelverket. Vi skickar ut remissen till er så fort den kommit till kansliet.

Det är en kort remisstid, svar ska vara inne den 15 oktober till fritidsförvaltningen.

HISO kommer att, tillsammans med MISO och Malmö Ideella, arrangera en remisskonferens den 10 oktober 15:00-17:00 samt 17:30-19:30 på KC Kompetenscenter, Nobelvägen 21. Inbjudan kommer den 1 oktober men reservera dag och tid om ni kan/vill närvara.

Ni kan naturligtvis även lämna synpunkter som ni har till HISO som sammanställer medlemsföreningarnas synpunkter. Dessa vill vi dock ha senast den 11 oktober kl 12:00
Frågor hänvisas till Richard Larsson, richard@hiso.nu eller via telefon 040-231626

40-årsjubileum

Välkommen till alla våra aktiviteter på jubileumsåret – 40 år i år